Industriens bidrag til norsk økonomi

Selv om Norge gjerne regnes som en oljeøkonomi, har industrien fortsatt en viktig rolle å spille i samfunnet og økonomien. Industrien har på flere områder hatt fremgang også etter at oljeutvinningen begynte på 1970-tallet, og da selvfølgelig særlig i de oljerelaterte næringene. Per i dag står industrisektoren for hele 41 prosent av inntektene fra eksport her i landet, mot bare 29 prosent for olje og gass – et faktum de aller fleste nok ikke er klar over. Før var det de tjenesteytende næringene, herunder særlig sjøfarten, som var viktigst for eksporten. De siste 40 årene har imidlertid disse gått tilbake i forhold til industri og olje.

640px-Northern_Producer_oil_production_rigVerkstedindustrien i Norge eksporterer maskiner, transportmidler, osv. til en verdi av nesten 50 milliarder kroner hvert år. Av transportmidler er det selvfølgelig skip som er viktigst, all den tid det ikke produseres biler i Norge (selv om det også finnes en bildelindustri her i landet). Blant det som regnes som maskiner kommer for eksempel kraftmaskiner (som turbiner), kontormaskiner, og ulike typer utstyr som brukes til telekommunikasjon og dataoverføring.

Den elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrien leverer samlet sett enda litt mer enn verkstedindustrien, med en eksport på rundt 55 milliarder årlig. Her inkluderes blant annet Yaras betydelige eksport av kunstgjødsel, og forskjellige typer plastprodukter, i tillegg til de kjente metallene som aluminium og ferrolegeringer.

Videreforedlede produkter fra næringsmiddelindustrien, som laksefilet, regnes også under industrieksport. Verdien av denne typen produkter har steget betraktelig de siste årene, og eksporten nærmer seg nå 30 milliarder kroner i året. Til sammen er eksporten av fisk oppe i hele 90 milliarder kroner, og med den nye åpningen for eksport til Kina kan den forventes å passere 100 milliarder årlig ganske snart.

Industrien er viktig for norsk økonomi og for at sysselsettingen skal opprettholdes. Årsaken er at olje og gass, på tross av store inntekter, ikke krever så mye arbeidskraft. Det er først og fremst kapital og teknologi som kreves for å drive oljeutvinning, ikke i så veldig stor grad folk. Derfor må industrien være liv laga for at ikke alle skal ende opp med å klippe håret på hverandre, som det heter.

Ikke minst er industrien viktig på det finansielle området. Norge har lenge hatt et stort eksportoverskudd, som i hovedsak skyldes de uvanlig høye oljeinntektene. Med synkende oljepris ser man imidlertid at dette overskuddet krympet veldig. Imidlertid har også lavere oljepris gitt svakere krone, hvilket på sikt er veldig fordelaktig for eksportindustrien. Denne industrien vil altså fortsatt ha betydning for privat og offentlig finans i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *